Previous Page  3 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 62 Next Page
Page Background

Kıymetli Okurlarımız,

Her Müslüman, yediklerinde ve giydiklerinde temizliğe itina gösterdiği gibi bundan daha mühim olan ruh

ve fikir temizliğini de ihmal etmemelidir. Bedenin sıhhati için temiz gıda arandığı gibi ruhun gıdası olan

dînî ilimler de herkesten ve her kitaptan alınmamalı, seçilerek alınmalıdır. Bir hadis-i şerifte

“Muhakkak şu

(şer’î) ilim dîninizdir, onu kimden aldığınıza dikkat ediniz.”

buyrulmuştur. (Sahîh-i Müslim)

Müslümanlar, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat îtikâdını, amel ve ihlâsı öğreten kitapları okumalıdır.

Mârifet çok

kitap okumak değil, faydalı kitapları çok okumaktır.

Ehl-i Sünnet’in hassâsiyetlerini bilmeyen bir kimseyi

dinlemek veya bir kitabını okumak büyük bir tehlikedir. Zira bunlar, îtikâdî zehirlenmelere sebep olabilir.

Dînî kitapların çoğu hiç kontrol edilmeden basılmaktadır. Ehl-i Sünnet îtikâdına aykırı fikirler, Ehl-i

Sünnet düşmanlarının kitaplarından iktibaslar, hatalı tercümeler vs. bulunmaktadır. Bir kısım kitaplarda da

îtikâdı bozmak için cümleler arasına sokulmuş zehirler vardır. Hatalarla dolu Kur’ân-ı Kerîm meâllerine, Hz.

Muâviye (r.a.) ve Ashâb-ı Kirâm’ın bazılarına hakâret eden, Hz. Âişe (r. anhâ)’ye dil uzatan bozuk kitaplara

dikkat edilmeli, bu kitaplar okunmamalıdır. Müslümanlar, dînini ve târihini Ehl-i Sünnet âlimlerinden ve

onların eserlerinden öğrenmeli; ehliyetli bir kimsenin veya cemiyetin tetkikinden geçmeyen dînî eserlere

itibar etmemelidir.

Dînî kitaplar sırf para kazanmak için basılmamalıdır. Günümüzde her kitabın tercümesi basılıyor. Hâlbuki

her kitabın tercüme edilmesi doğru olmaz. Tercüme ile ilim olmayacağı gibi âlim de olunmaz. İlim, on beş

asırdır nasıl öğrenildi, nasıl öğretildi ise öylece öğrenilip öğretilmelidir. Usûle uymayan tâlim ve taallümden

faydalı ilim hâsıl olmaz.

Fazilet Neşriyat’ın gâyesi; Müslümanlar’ı, ebedî hayatlarını mahvedecek tehlikelerden muhâfaza için

faydalı olacak eserleri dikkatle seçerek okuyucuya arz etmektir. Asırlardır İslam aleminde okunan ve

Osmanlı medreselerinde okutulan seçkin eserleri yeniden ilim ehline kazandırmaktır.